Serveis

Mirtra IT Consulting és una companyia especialitzada en la comercialització de solucions i serveis en sistemes, comunicacions i software. Les inversions en coneixement i especialització realitzades per la companyia ens permeten oferir un conjunt de serveis especialitzats orientats a proporcionar suport tècnic durant tot el cicle de vida d’una tecnologia de IT.

Degut a la complexitat de les tecnologies, és imprescindible que els serveis tècnics siguin realitzats de manera eficient. Els principals problemes als que s’enfronten les empreses en els projectes consisteixen en que el àmbit del projecte s’ha definit de manera incorrecte o amb manca d’informació, els serveis d’implementació no s’han realizat correctament o en el plaç de temps establert o bé no s’ha realitzat un manteniment correcte de la solució.

Per solucionar aquestes problemàtiques, la metodologia ITIL defineix els processos a seguir en la prestació de serveis de IT. Aquesta metodologia està documentada en el capítol de ITIL Service Management on es defineixen els principis bàsics aplicables a la prestació de serveis de IT:

  • És necessària una clara identificació del context dels serveis
  • L’equip de persones implicat en els serveis de IT ha d’incloure el personal del client i el personal del proveïdor de serveis. El personal del client inclou a managers, tècnics i usuaris del client que utilitzaran les tecnologies
  • La definició dels objectius del servei, la disponibilitat i el temps requerit són claus per cumplir les expectatives del servei

El objectiu de Mirtra IT Consulting és oferir la màxima qualitat al client. Por això la prestació de serveis tècnics està basada en identificar els problemes i riscos, anticicipar-se proactivament a les demandes dels clients i mostrar sempre una actitud de millora, proporcionant serveis tècnics que cumpleixin i excedeixin les expectatives dels clients:

  • Serveis realitzats en base als valors corporatius de Mirtra IT Consulting, incloent orientació al client, serietat, flexibilitat i implicació
  • La metodologia de processos permet garantitzar la màxima qualitat al client
  • La comunicació i coordinació amb el personal tècnic del client és imprescindible per aconseguir la màxima eficiència
  • És necessari entendre el nivell de servei requerit pel client, establint els recursos tècnics adequats pel perfil sol.licitat pel client
  • Existeix un clar compromís amb les necessitats dels clients. És necessari resoldre les necessitats dels clients en el menor temps possible i per això és necessari atendre i respondre a les demandes dels cliens amb la màxima prioritat